04 04 – 04 20 ADELĖS LIEPOS KAUNAITĖS tapybos paroda „MEDŽIŲ RASĖ ART LAB”

Išrinktųjų komisija absoliučia balsų dauguma nusprendė – Žmogaus rasė atsiskyrė nuo bendros gyvūnijos ideologijos. Posėdžio metu buvo priskirtas visai Žmonijai suvokiamas terminas – genocidas.
Medžių rasė yra susijusi glaudžiais tarpusavio ryšiais. Jų smegenys yra jų šaknys, šios kadaise buvo supynusios visą Žemės planetą ir ją saugojo. Dabar ši rasė jau prie išnykimo ribos, kaip ir Žemė. Medžių rasė buvo suvaryta į rezervatus miškuose, pakeista jos natūrali elgsena, ekosistema. Rezervatuose pastebėtas medžių naikinimas pasiekė aukščiausiąjį lygį. Medžiai nebegali susisiekti vieni su kitais. Didžiuliai plotai su jų vaikais yra kertame, net nesulaukus brandos. Miestuose medžiams palikti plotai, prie kelių, tapo neįmanoma terpe augti ir auginti vaikus. Parkuose nuolatinis genėjimas ir aplinkos triukšmas Medžiams galutinai uždraudė bet kokią laisvės idėją.
Medžių rasė supyko. Šis pranešimas suteikia paskutinę galimybę atstatyti ryšius su Medžių rase. Medžių rasė reikalauja nedelsiant imtis pirminės stadijos veiksmų.
Privalu nuo šios dienos pasikabinti Medžio paveikslą ir ilgai medituojant galutiniame proceso tiksle virsti Medžiu, prisijungiant prie Medžių smegenų sistemos, pripažįstant Medžius kaip rasę išgelbėti Žemę.
Kitaip Medžių rasė praneša, kad greitu metu išsikraustys į Marsą.

TREE RASE ART LAB

Elected comity in sheer vote majority decided – human race kind separated from shared fauna’s ideology. During the meeting decision comprehensible for the human kind was ascribed – genocide.

Tree Race is bounded by close mutual intercommunication. Brain is their roots, which once weaved the whole Earth and guarded it. Nowadays this race is on the edge of extinction, likewise Earth. Tree race was whipped into reservations in the woods, natural habits and ecosystem was changed. In the reservations noticed trees annihilation reached the highest level. Trees cannot get in touch with each other anymore. Enormous areas with their immature children are being cut down. The spaces left in the city for trees, on the road sides became impossible medium to grow and raise children. Constant trimming in the parks and environment noise forbid any freedom idea for trees.

The Tree race got mad. This message gives the last chance to rebuild to recover the bond with Tree race. Tree race demands immediately take primary stage actions.
From this day on it is a must to hang a Tree painting and and while long meditating at final goal of process become a tree, while joining the system of the trees brain and recognizing Tree race as a race to save Earth.
Otherwise the Tree Race notices that soon they will move to Mars.

Dalintis