PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija, įmonės kodas 300024075, adresas Vilniaus g.39, Vilnius, tel. Nr. : +370 614 46911 el. paštas: info@vaikųgalerija.lt, rūpinasi Jūsų duomenų saugumu ir itin vertina ir saugo Jūsų privatumą.

Todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija nuostatas ir principus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija interneto svetainėje, registruojatės į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija paslaugas pildydami registracijos formas, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, kai esate nukreipiami iš VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija interneto svetainės.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija vykdomas asmens duomenų tvarkymas.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija produktais ir paslaugomis sudarymas ir administravimas;
 • sutarčių vykdymo tikslu;
 • teikiant mokymų užsisakymo paslaugas;
 • kliento ir (arba) VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija interesų apsauga (teikiamų paslaugų kokybės tikrinimas, neteisėto naudojimosi paslaugomis užtikrinimas);
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą bei papildomų paslaugų teikimą ar siūlymą jas teikti, Kliento nuomonės teiravimąsi, rinkos tyrimus ir statistinių duomenų rinkimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais;
 • užtikrinant Klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
 • teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas;
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, asmens tapatybės dokumento duomenis, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, kurie surinkti klientui atvykus į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija (vaizdo stebėjimo duomenys) arba bendraujant su VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija telefonais, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai;
 • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • duomenys, susiję su Kliento lankymusi VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija interneto svetainėse arba naudojantis kitais VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija komunikacijos kanalais (facebook, instagram ir pan.).
 • duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus ir skundus, taikomas paslaugų mokesčius ir kt.;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį (žodinę, rašytinę, pateikiat užsakymą, užklausą). VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie paslaugas, vykdo apklausas). VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Jei teisės aktuose nėra nustatyta dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų, saugojimo terminų, šie dokumentai saugomi iki 2 metų nuo santykių su Jumis pasibaigimo dienos. Pasibaigus šiame punkte minimiems terminas, asmens duomenų įrašai sunaikinami ir/ar dokumentai perduodami archyvavimui.

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija teikia ar gali teikti asmens duomenis?

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija tokius duomenis gali teikti:

 • duomenų tvarkytojams, kurie atlieka VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija tam tikrus darbus ir teikia paslaugas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija su prašymu suteikti informaciją apie VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija juos tvarko;
 • kreiptis į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • teisę į duomenų perkeliamumą, t.y. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija elektroniniu paštu info@vaikugalerija.lt ar atvykę adresu Vilniaus g. 39, Vilnius

Primename, kad siekiant, kad Jūsų duomenys būtų saugūs ir neteisėtai neatskleisti, turėkite su savimi savo asmens dokumentą ar rašydami prašymą pasirašykite jį saugiu elektroniniu parašu.

Taip pat Jūs turite teisę kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija bet kuriuo Jums patogiu būdu:

raštu – el. paštu info@vaikugalerija.lt ;

žodžiu – telefonu Nr. +370 614 46911;

raštu – adresu J. Vilniaus g. 39, Vilnius;

SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją.

Registruojantis VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamas paslaugas ir laiką bei Jūsų pranešimo tekstą mums.

Surinktus duomenis apie VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija nedirbantys asmenys.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Ši politika parengta atsižvelgiant į VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles. VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija turi teisę kesti šią politiką be išankstinio įspėjimo.

Atnaujinta 2019 m. lapkričio 9 d.