Narystės taisyklės

PATVIRTINTA:VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijosL.e.p. direktorės2017 m. birželio mėn. 07 d. įsakymu Nr. B-1
 LOJALUMO PROGRAMA
KŪRYBIŠKUMO INKUBATORIUS „GALERIUKAS“
SĄLYGOS IR TAISYKLĖS (SKELBIAMA VIEŠAI)

1.Šiame dokumente pateiktos Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos, VšĮ (toliau tekste gali būti vadinama VVJMG) vykdomos lojalumo programos mažiesiems (3 – 6 m. amžiaus vaikams) kūrybiškumo inkubatoriaus „Galeriukas“ sąlygos ir taisyklės.

Pagrindinė informacija

2.Kūrybiškumo inkubatorius „Galeriukas“ – tai lojalumo rinkodaros programa (toliau vadinama „Galeriukas“), kurioje čia išdėstytomis sąlygomis užsiregistravę ir dalyvaujantys asmenys gauna specializuotą informaciją, ir ypatingas sąlygas lankytis VVJMG organizuojamose kūrybinėse edukacijose pagal iš anksto sudarytą edukacijų tvarkaraštį ar kitus su VVJMG veikla susijusius pasiūlymus.
3. “Galeriuko” organizatorius – VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija, buveinės adresas – Vilniaus g. 39, Vilnius, juridinio asmens kodas 300024075.
4. “Galeriuko“ lojalumo programa oficialiai pradeda galioti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
5. “Galeriuko” dalyvis (toliau gali būti vadinamas NARIU) – fizinis asmuo, atitinkantis nariui nustatytus reikalavimus (išdėstytus šių taisyklių 8 punkte), šiose taisyklėse nustatyta tvarka užsiregistravęs kūrybiškumo inkubatoriuje „Galeriukas“ ir besilaikantis šių taisyklių sąlygų ir reikalavimų.
6. Narius į lojalumo programą užregistruoja tėvai, seneliai ar globėjai, susipažinę su šiomis taisyklėmis.
7.Registracija į lojalumo programą vyksta užpildžius elektroninę registracijos formą, arba VVJMG administracijoje (Vilniaus g. 39 (Vilniaus mokytojų namai, I a.). Užsiregistravę ir sumokėje nario mokestį (informacija apie nario mokestį pateikta šių taisyklių 13 punkte) tėvai ar globėjai gauna patvirtinimą el. paštu.

Registracijos ir dalyvavimo lojalumo programoje taisyklės

8.„Galeriuko“ nariu gali tapti ir būti asmuo, esantis 3 – 6 m. amžiaus, dažnai besilankantis VVJMG rengiamose edukacijose ar kitose veiklose.
9.Užpildžius vieną registraciją lojalumo programos nariu tampa tik vienas narys.
10. Į „Galeriuką“ užsiregistruoti galima dviem būdais:
10.1. užpildžius elektroninę registracijos formą https://goo.gl/forms/MAk2o4aUKGZPW9XB2
10.2. VVJMG administracijoje (Vilniaus g. 39 (Vilniaus mokytojų namai, I a.), VVJMG darbo metu vietoje užpildžius popierinę formą.
10.3 Anketoje reikės pateikti šiuos duomenis: vaiko vardą, pavardę; asmens kodą; tėčio ir mamos (bent vieno iš tėvų) vardą, pavardę, el. paštą, telefoną, edukacijų programą į kurią registruojatės, dalyvavimo lojalumo programoje trukmę (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 9 mėn.); registracija patvirtinimą per savaitę, įsitikinus, kad yra sumokėtas narystės mokestis.
11. Registracija į „Galeriuką“ gali būti nepatvirtinta arba atšaukta, jeigu asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų.
12. Apie atmestą arba atšauktą registraciją į „Galeriuką“ bus informuojama registracijos į „Galeriuką“ anketoje nurodytu el. paštu.
13. Narystės lojalumo programoje kaina priklauso nuo jos trukmės ir pasirinktos programos trukmės: 1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 9 mėn.; 1,5 arba 1 val. trukmės edukacijos.
13.1. kai pasirinktos programos trukmė 1,5 val. (1 savaitinė edukacija, 4 edukacijos per mėnesį):
1 mėn. narystės kaina 48 EUR, 3 mėn. narystės kaina 140 EUR, 6 mėn. narystės kaina 270 ( + 30 EUR nuolaida gimtadienio šventei, kai šventėje dalyvauja 10 vaikų), 9 mėn. narystės kaina 385 EUR (+ 60 EUR nuolaida gimtadienio šventei, kai šventėje dalyvauja 10 vaikų).
13.2 kai pasirinktos programos trukmė 1 val. (1 savaitinė edukacija, 4 edukacijos per mėnesį):
1 mėnesio narystės kaina 38 EUR, 3 mėn. narystės kaina 110 EUR, 6 mėn. narystės kaina 205 ( + 20 EUR nuolaida gimtadienio šventei, kai šventėje dalyvauja 10 vaikų), 9 mėn. narystės kaina 300 EUR (+ 40 EUR nuolaida gimtadienio šventei, kai šventėje dalyvauja 10 vaikų).
13.3 Sumokėjus vieno mėnesio nario mokestį nariui priklauso 1 savaitinė edukacija, 4 edukacijos per mėnesį, po 1 val., arba 1,5 val., priklausomai nuo pasirinktos edukacijų programos);
13.4 jeigu į lojalumo programą registruojasi du ar daugiau vaikų iš tos pačios šeimos kiekvienam vaikui priklauso 10 % nuolaida pasirinktam narystės laikotarpiui.
13.5  nario mokestis sumokamas pavedimu į VVJMG einamąją sąskaitą (nurodytą šių taisyklių 21 punkte).
13.6 Praleidus savo edukacijos laiką dėl ligos, ir pateikus medicininę pažymą, narystės laikas gali būti pratęstas atitinkamai praleistam laikui, išskyrus atvejį, kai pasirinkta 9 mėn narystė. Tokiu atveju pinigai bus grąžinti mokslo metų gale susumavus dėl ligos praleistas edukacijas (pateikus medicinines pažymas).
13.7 Narystę nutraukus anksčiau pasirinktos edukacijų programos trukmės laiko, pinigai nėra grąžinami.
13.8 Edukacijų lankymas vyksta pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį;
14. Kūrybiškumo inkubatoriaus „Galeriukas“ narystė įsigalioja nuo 2017 rugsėjo 1 d.
15. Kūrybiškumo inkubatoriaus „Galeriukas“ narystė galioja tol, kol pasibaigs lojalumo programos anketoje pasirinktas dalyvavimo lojalumo programoje laikas (1 mėn, 3 mėn, 6 mėn, 9 mėn), bet ne ilgiau nei 2018 m. birželio 1 d.
15.1 Trumpesnė nei 9 mėn. narystė gali būti pratęsiama ilgesniam laikui, sumokant pageidaujamos trukmės narystės mokestį. Tokiu atveju registruotis iš naujo nereikia, tereikia informuoti apie tai administraciją.

Informacijos teikimas

16. Informacija apie lojalumo programos kūrybiškumo inkubatoriaus „Galeriukas“ sąlygas ir taisykles bei „Galeriuko“ teikiamus pasiūlymus yra skelbiama svetainėje www.vaikugalerija.lt.
17. Informaciją apie kūrybiškumo inkubatorių „Galeriukas“ bei nariams teikiamus pasiūlymus yra teikiama:
17.1. VVJMG administracijoje, Vilniaus g. 39 (Vilniaus mokytojų namai, I a.) VVJMG darbo metu;
17.2. telefonu (85) 212 27 14; +370625 69213 (galerijos darbo metu);
17.3. el. paštu VVJMG@yahoo.com.

Asmenų duomenų tvarkymas

18. Klubo narių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis lojalumo programos taisyklėmis ir privatumo politika, kurių galiojanti redakcija skelbiama svetainėje www.vaikugalerija.lt.

Kitos nuostatos

19. VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija, pasilieka teisę atsisakyti užregistruoti narį ar pašalinti iš programos dalyvių, jei programos dalyvis pažeidė programos taisykles ir / ar dalyvavo programoje, pažeisdamas LR įstatymus, ir / ar užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijai ar kitiems programos dalyviams.
20. Organizatorius turi teisę pakeisti šias programos taisykles, apie tai pranešęs ne vėliau kaip prieš 21 dienų tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisykles (patalpintos internetiniame puslapyje www.vaikugalerija.lt).

21.Mokėjimo rekvizitai

VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija;
Į. k.  300024075;
Adresas: Vilniaus g. 39/ 6, LT-01119 Vilnius;
AB SEB bankas, kodas 70440
A/S Nr. LT 18 7044 0600 0391 1784
Mokejimo paskirtis:
„Narystė GALERIUKE, ______(mėn. skaičius)______(vaiko vardas ir pavardė);

 

 

Su taisyklėmis susipažinau__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

________________________________________

(vardas, pavardė, vaiko vardas, pavardė parašas)